Tento obchod používá cookies

OBJEDNÁVKA

Všechny objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu apakowa.cz jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se obeznámil s níže uvedenými obchodními podmínkami a také reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Internetová objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky doručeného zákazníkovi na zadanou emailovou adresu..

Místem pro dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři.

Pokud není zboží skladem a je na objednávku doba dodání je zhruba 2-14 pracovních dní, ale někdy se může dodací doba prodloužit pokud je zboží objednáváno od dodavatele a prochází toto celním řízením či posune-li dodavatel dobu dodání kterou provozovatel nemůže ovlivnit

objednávku může provozovatel zrušit i bez udání důvodu a v případě jejího uhrazení předem je povinen vrátit spotřebiteli prostředky zpět bez zbytečného odkladu

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho faktickým převzetím.

Storno objednávky - Objednávku můžete stornovat e-mailem  nebo telefonicky na uvedené telefonní číslo do 2 hodin od odeslání objednávky. Ve stornovacím e-mailu stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Veškeré uvedené ceny, včetně akčních, jsou aktuální. Ceny za nabízené zboží jsou konečné a jediným příplatkem k uvedené ceně je cena za dopravu, tj. poštovné a balné (ceny viz. níže).

V cenách je již zahrnut poplatek na likvidaci elektroodpadu.

Provozovatel internetového obchodu apakowa.cz není plátcem DPH.

Níže uvedené ceny jsou pouze orientační, konkrétní cena bude upřesněna v každé konkrétní objednávce podle výběru zákazníka.

Zboží objednané  internetovém obchodě apakowa.cz je možné uhradit těmito způsoby:

dobírkou při převzetí zboží dodaném prostřednictvím České pošty službou Balík do ruky. Cena přepravy je 149,- Kč + 40,- Kč za dobírku.

hotově při převzetí zboží.

bankovním převodem - platbu můžete uskutečnit předem bankovním převodem na náš účet. Pokud je objednávka kompletní (objednané zboží bude připraveno k odeslání), budou Vám na e-mail, uvedený v objednávce, odeslány údaje s informacemi potřebnými pro převod peněz (částka, číslo našeho účtu, variabilní symbol). Ihned po přijetí platby (1 - 3 pracovní dny), bude objednané zboží odesláno. Při převzetí zboží již nic neplatíte. Cena přepravy:

prostřednictvím České pošty službou Balík do ruky. Cena přepravy je 149,- Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Vyplněním objednávkového formuláře v rámci internetového obchodu apakowa.cz, zákazník dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivaci osobních údajů zákazníka a o jeho nákupech. Tyto informace nebudou v žádném případě poskytnuté třetí straně.

Zákazník má kdykoliv právo na odvolání souhlasu k shromažďování a archivaci osobních údajů, které lze uskutečnit prostřednictvím emailové komunikace.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Jana Šedivcová, provozovatel internetového obchodu apakowa.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

REKLAMACE A ZÁRUKA ZBOŽÍ

Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré námi nabízené zboží záruční doba 24 měsíců ode dne obdržení zboží. Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu apakowa.cz a právním řádem platným v ČR.

Nebezpečí škody přechází z prodávající na kupujícího k okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Úvodní ustanovení

-  Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „lhůta k uplatnění“) uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

-  „Prodávajícím“ se rozumí internetový obchod apakowa.cz, provozovatel Jana Šedivcová

- „Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

-  Požádá-li o to kupující, prodávající písemně potvrdí (dále jen „potvrzení“), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění. Prodávající v potvrzení uvede i firmu, sídlo a identifikační údaj. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující firmu, sídlo a identifikační údaj (dále jen „doklad“).

- „Reklamací“ se rozumí oznámení zjištění vady, bez zbytečného odkladu, kterou zjistí kupující, písemně na adresu prodávající nebo  e-mailem na adresu eshop@apakowa.cz nebo telefonicky na číslo 722 249 460 nebo jinou formou, která obsahuje identifikaci kupujícího, zboží a popis vady a na které se prodávající s kupujícím společně dohodli.

Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců.

U náhradních dílů a baterií je záruka na vady 

- Lhůta k uplatnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

- Do délky lhůty k uplatnění se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít.

- Zákonem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží.

Nároky z odpovědnosti za vady

- Kupujícímu v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění náleží nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

- Kupující má zejména právo:

- i na dodání nové věci bez vad, nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

- na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci.

- na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

- na přiměřenou slevu, neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci.

- na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže.

- Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Rozsah odpovědnosti za vadu

- Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou ve lhůtě k uplatnění.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:

- pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu.

- pokud si kupující vadu sám způsobil.

- pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění.

- při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích.

- při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím.

- při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud nimi výrobce výrobek opatřil.

- při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s návodem, který přiložil výrobce.

- při poškození zboží živelnou událostí.

Způsob uplatnění reklamace

- Reklamace internetového obchodu apakowa.cz vyřizujeme na telefonu 730 689 090, e-mailové adrese eshop@apakowa.cz nebo na adrese prodávající. 

- Po obdržení reklamace informuje prodávající kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména kam má kupující vadné zboží doručit. Seznam autorizovaných servisních pracovišť je součástí dokumentace zasílané spolu se zbožím. Na dotaz kupujícího mu prodávající tento seznam poskytne. Adresa pro doručení je : U Blaženky 2617/14, Praha 5, 150 00.

- Kupující je povinen se prokázat zakoupením zboží u prodávající, a to především dokladem, tj. potvrzením objednávky. 

- Je-li to z povahy věci potřebné, kupující zboží zašle v úplném stavu, a to včetně přiloženého návodu, kabelů a ostatního příslušenství.

- Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. Při nedostatečně chráněném zboží nemusí být reklamace uznána oprávněnou.

- Po přijetí zboží k reklamaci bude kupující informován o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamačního řízení.

- Kupující bude informován prostřednictvím e-mailu, který slouží jako potvrzení o převzetí zboží k reklamaci. E-mail bude obsahovat popis závady, předpokládaný výsledek reklamace a přibližné datum vyřízení reklamace.

- Prodávající bude kupujícího po vyřízení reklamace kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Kupující je oprávněn se o průběhu reklamace informovat, a to telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu (730 689 090, eshop@apakowa.cz).

- O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží.

Převzetí zboží

- Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo zjistí-li jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme.

-  Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího, nejpozději však do jednoho pracovního dne, telefonicky na telefonní číslo 730 689 090, e-mailem na adresu eshop@apakowa.cz) nebo písemně na adresu prodávající.

Vystavení písemného potvrzení

- Nebylo-li ze strany prodávající již učiněno, vydá potvrzení kupujícímu dle čl. 1.4.

        - Je-li u výrobku přiložen originální formulář pro potvrzení vydaný výrobcem, kupující ho vyplní               včetně výrobního čísla a data převzetí a odešle spolu s reklamovaným zbožím

        - Kupující bere na vědomí, že někteří výrobci nevydávají vzorový formulář k potvrzení a k                       uplatnění reklamace stačí daňový  doklad. Tento je vždy přiložen k zakoupenému zboží.

 

Tento reklamační řád nabyl účinnosti dne 1. 1. 2019.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Internetová objednávka je smlouvou uzavřenou na dálku. Kupující má v tomto případě právo, podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nás o odstoupení informovat na e-mailovou adresu eshop@apakowa.cz

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je počítána od data obdržení tohoto odstoupení od smlouvy Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je počítána od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Po obdržení vráceného zboží, vrátí prodávající, nejdéle do 14-ti dnů, kupujícímu zpět odpovídající částku předem domluveným způsobem.

Ve všech případech jsme připraveni Vám vyjít vstříc, poradit a najít řešení tak, abyste byli spokojeni.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách apakowa.cz, v den odeslání elektronické objednávky zákazníkem. Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ